Header

 

Studenci i Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego mają szerokie możliwości korzystania z wyjazdów zagranicznych, w ramach różnych programów wymiany akademickiej:

Zachęcam do zapoznania się z ofertą oraz do składania dokumentów aplikacyjnych!

Wydziałowy koordynator Programów Erasmus+ i CEEPUS
dr hab. Jolanta Burda (jolanta.burda@us.edu.pl)

CEEPUS

CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies (Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej)

CEEPUS jest programem zajmującym się promowaniem współpracy między uczelniami wyższymi. Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia CEEPUS III są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo - Uniwersytet w Prisztinie.

W CEEPUS istnieją 2 możliwości wymiany:

 • w ramach sieci uczelni
 • w ramach puli Freemover miejsca dodatkowe, przyznawane poza siecią

O stypendia CEEPUS mogą ubiegać się studenci I i II stopnia studiów (4 miesiące) oraz III stopnia studiów (1 miesiąc), jak również nauczyciele akademiccy (minimalny okres pobytu – 1 tydzień wraz z 6 godzinami wykładowymi), przede wszystkim w ramach istniejącej na WNoZ sieci wymiany CEEPUS III.

Uczestnicy programu CEEPUS otrzymują stypendia przyznawane przez kraje przyjmujące. Miesięczne stawki stypendiów do poszczególnych krajów podane są na stronie http://www.ceepus.info/

Istniejąca na WNoZ sieć wymiany CEEPUS (CIII-RO-0038-09-1314 Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe) obejmuje następujące uczelnie zagraniczne:

 1. Polytechnic University of Tirana, Faculty of Geology and Mining
  Homepage: http://www.upt.al/index.php/en/faculties-and-institutes/fgm
  Website for ECTS: http://dibmin-fgjm.org/struktura.html
 2. University of Graz, Institute for Earth Sciences
  Homepage: http://erdwissenschaften.uni-graz.at/index_de.php
  Website for ECTS: http://erdwissenschaften.uni-graz.at/lehre/index_de.php
 3. University of Innsbruck, Inst. für Mineralogie & Petrographie Universität Innsbruck
  Homepage: http://www.uibk.ac.at/fakultaeten/geo_und_atmosphaerenwissenschaften/
  Website for ECTS: http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ma-erdwissenschaften/infos-pruefungsreferate.html
 4. University of Leoben - Montanuniversität, Department Applied Geosciences and Geophysics
  Homepage: http://www.unileoben.ac.at/content/view/18/388/lang,de/
  Website for ECTS: http://www.unileoben.ac.at/component/option,com_wrapper/Itemid,315/lang,de/
 5. University of Salzburg, Department Geography, Geology and Mineralogy
  Homepage: http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=139,94438&_dad=portal&_schema=PORTAL
  Website for ECTS: http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=73,1044449&_dad=portal&_schema=PORTAL
 6. University of Vienna , Center for Earth Sciences
  Homepage: http://lithosphere.univie.ac.at/home/
  http://ssc-geo-astronomie.univie.ac.at/spl-28-geowissenschaften/
  Website for ECTS: http://ssc-geo-astronomie.univie.ac.at/spl-28-geowissenschaften/
 7. Masaryk University in Brno, Department of Geological sciences
  Homepage: http://www.muni.cz/sci/315010
  Website for ECTS: http://www.sci.muni.cz/en/BcMgrStudium/Studijni-katalogy
 8. University of Zagreb, Faculty of Science
  Homepage: https://www.pmf.unizg.hr/geol/en
  Website for ECTS: https://www.pmf.unizg.hr/geol/en/study_programs
 9. Eötvös Loránd University, Institute of Geology
  Homepage: http://geosci.elte.hu/en_szervezeti.htm
  Website for ECTS: http://157.181.174.19/kredit/index.htm
  http://geosci.elte.hu/en_oktatas.htm
 10. “ALEXANDRU IOAN CUZA” UNIVERSITY OF IASI, Department of Geology and Geochemistry
  Homepage: http://geology.uaic.ro/
  Website for ECTS: http://www.geo.uaic.ro/index.php/programe-de-studii/departament-geologie/seria-2012-2016/domeniul-geologie/seria-2012-2015
 11. “BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, Department of Mineralogy
  Homepage: http://bioge.ubbcluj.ro/geologie/
  Website for ECTS: http://bioge.ubbcluj.ro/planuri-de-invatamant/ http://www.ubbcluj.ro/en/studenti/invatamant/ects.html
 12. Belgrade University, Faculty of Mining and Geology,Division of Geology
  Homepage: http://www.rgf.bg.ac.rs/?lang=en#
  Website for ECTS: http://www.rgf.bg.ac.rs/index.php?menu=programstudija&id=53&stepen=M&lang=en
 13. University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology
  Homepage: http://www.ntf.uni-lj.si/og/index.php?page=static&item=130
  Website for ECTS: http://www.ntf.uni-lj.si/og/index.php?page=static&item=1249
 14. Comenius University in Bratislava, Department of Mineralogy and Petrology
  Home: http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=geology
  Website for ECTS: http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=studijny_program
 15. Technical University in Košice, Faculty BERG, Institute of Geosciences
  Homepage: http://www.ugv.fberg.tuke.sk/
  Website for ECTS: http://www.ugv.fberg.tuke.sk/department/_studium.php?IdLang=0&id_menu_studium=54: http://web.tuke.sk/ECTS/

Zasady wyjazdu w ramach istniejącej sieci

 • Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach Programu CEEPUS powinny zgłosić chęć wyjazdu na staż koordynatorowi Programu na WNoZ – jolanta.burda@us.edu.pl (pokój 1623) do 30 listopada każdego roku.
 • Po zawiadomieniu przez koordynatora o przyznaniu stypendium CEEPUS (maj/czerwiec), należy zalogować się na stronie www.ceepus.info, używając przycisku "Click here to register!". Po zarejestrowaniu się i otrzymaniu loginu oraz hasła można przystąpić do składania aplikacji.
 • W Programie CEEPUS III obowiązuje jeden wzór aplikacji wypełnianej on-line przez kandydatów (studentów - pracowników naukowych). Aplikacja powinna zostać wprowadzona do systemu CEEPUS III przez osobę zainteresowaną poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Kandydat wprowadza swą aplikację poprzez komendę "Manage your network applications".
 • W przypadku wyjazdu na semestr zimowy aplikację należy wypełnić do dnia 15 czerwca, natomiast na semestr letni do dnia 30 października.
 • Koordynator-Partner zatwierdza elektroniczną wersję aplikacji otrzymaną w systemie CEEPUS III i przesyła ją do Polskiego Biura CEEPUS (NCO-PL).
 • NCO-PL przesyła potwierdzone aplikacje do odpowiedniego Narodowego Biura CEEPUS (NCO) w formie elektronicznej.
 • Zagraniczne NCO przyznaje stypendium i wysyła wszelkie niezbędne informacje na wskazany w aplikacji adres. W przypadku odrzucenia aplikacji generowana jest informacja systemowa skierowana do zainteresowanego poprzez e-mail oraz widoczna w systemie po zalogowaniu na konto.

Aplikant winien otrzymać:

 • “Letter of Award” (przyznanie stypendium)
 • Dokumentację dotyczącą zakwaterowania i innych aspektów pobytu w kraju goszczącym
 • Po otrzymaniu informacji o nadaniu stypendium (e-mail systemowy) aplikant jest zobowiązany do zaakceptowania przyznanego stypendium w formie elektronicznej logując się na swoim koncie i akceptując konkretne nadane stypendium (Accept). W przeciwnym razie nie będzie możliwości zakończenia procedury aplikacyjnej.

Po odbytym stażu stypendysta przekazuje do jednostki kierującej go na stypendium: Koordynatora – Partnera – Działu Współpracy z Zagranicą na swojej uczelni:

 • podpisany przez Koordynatora lub Partnera zagranicznego „Letter of Confirmation” – (formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji).
 • kopię wypełnionego w systemie w ramach konkretnej aplikacji formularza „Mobility Report Student – Teacher” (w języku angielskim)
 • inne dokumenty wymagane przez uczelnię w ramach jej wewnętrznych przepisów.

Uczelnia pokrywa koszty przejazdu stypendystów na stypendium poza granicami kraju (najtańszym środkiem transportu - bilet II kl. PKP) transport innymi środkami wymaga pisemnej zgody NCO – Polska

Zasady wyjazdu w ramach puli Freemover

Stypendia CEEPUS mogą być przyznawane także poza sieciami CEEPUS, w ramach puli Freemover, pod warunkiem uzyskania przez kandydata zgody na takie studia od uczelni przyjmującej.

Warunkiem ubiegania się o stypendium w ramach puli Freemover jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS (www.ceepus.info).

Do aplikacji należy dołączyć:

 • zgodę z instytucji przyjmującej (na formularzu „Letter of Acceptance”),
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej (na formularzu „Letter of Recommendation”),
 • zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”),
 • krótki opis pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

Minimalny okres pobytu:

 • studenci 3 miesiące
 • nauczyciele akademiccy 1 miesiąc

Stypendia Freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS III) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Centralnego Biura CEEPUS (www.ceepus.info), a także na stronie Polskiego Biura CEEPUS (www.buwiwm.edu.pl).

Erasmus

Nowy program Komisji Europejskiej na 2014-2020 dot. kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2021.

Ulotka Programu ERASMUS+ w języku polskim

Broszura informacyjna

Największy nacisk w programie Erasmus+ został położony na edukację służącą rozwijaniu umiejętności studentów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Każdy student studiów wyższych: I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich) zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez względu na posiadane obywatelstwo, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny na studia i praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna. Na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów.

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące (http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms)

Kryteria kwalifikacji studenta

 • Student po I roku studiów I-ego stopnia
 • Znajomość języka obcego. Do uczestnictwa w studiach wymiennych wymagany jest język obcy na poziomie B2, pozwalający na swobodne porozumiewanie się, czytanie tekstów, pisanie prac i aktywny udział w zajęciach.
 • Wysoka średnia ocen z całego okresu studiów. Na studia wymienne mogą wyjechać jedynie studenci, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce i w momencie wyjazdu nie mają żadnych "zaległości" na Wydziale. Nie ma ustalonej progowej średniej wymaganej od studentów. Każdy Wydział ma prawo do ustalenia swoich kryteriów w tym zakresie.
 • Posiadanie dodatkowych środków na dofinansowanie pobytu. Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus otrzymuje stypendium, które ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za granicą. Ponieważ stypendium nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studenta a jedynie dofinansowuje wyjazd student musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów związanych z pobytem na studiach.
 • Każdy Wydział ma swój system selekcji studentów, który ma na celu wybranie osób najlepiej nadających się na wyjazd. Za nabór odpowiedzialny jest: Koordynator Wydziałowy oraz Dziekan.

Wyjazd na studia

Prawo do wyjazdu na studia Erasmusa mają osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów pierwszego cyklu lub studiów jednolitych i mają w momencie wyjazdu status studenta WNoZ.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi WNoZ podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus i w których przewiduje się wymianę studentów.

Erasmus Plus - umowy międzyinstytucjonalne obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 na WNoZ

UCZELNIA PARTNERSKA SMS WYJAZDY STUDENCI OSOBY SMS WYJAZDY STUDENCI - SUMA MIESIĘCY POBYTU STA WYJAZDY KADRA OSOBY
UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX 3,
FRANCJA
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
2 10 1
UNIVERSITY OF LJUBLJANA,
SŁOWENIA
http://www.ntf.uni-lj.si/
2 12 1
ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITAT GREIFSWALD,
NIEMCY
http://www.mnf.uni-greifswald.de/
2 10 1
FACHHOCHSCHULE TRIER,
NIEMCY
http://www.umwelt-campus.de/ucb/index.php?id=9959
2 10 1
VSB-TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA,
CZECHY
http://www.hgf.vsb.cz/en
5 24 3
OVIDIUS UNIVERSITY OF CONSTANTA,
RUMUNIA
http://www.univ-ovidius.ro/facultatea-de-stiinte-ale-naturii-si-stiinte-agricole
2 10 2
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY, IZMIR,
TURCJA
www.international.deu.edu.tr
2 8 1
ALEXANDRU IOAN CUZA” UNIVERSITY, IASI,
RUMUNIA
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/incomingstudents
6 24 1
UNIVERSITY OF OSTRAVA,
CZECHY
http://prf.osu.eu; http://prf.osu.eu/index.php?kategorie=35184
2 10 2
PAMUKKALE UNIVERSITY, DENIZLI,
TURCJA
http://ebs.pau.edu.tr
http://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en
2
UNIVERSITY OF PATRAS,
GRECJA
https://www.upatras.gr/el/ects
2 8 1

 

Ogólne zasady rekrutacji na studia

Rekrutacja na studia w uczelni zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ odbywa się w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki wyjazdu. Obowiązkiem studenta jest:

 • zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
 • przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich i wybór uczelni. Przeglądając ofertę miejsc na uczelniach zagranicznych należy zwrócić uwagę na język wykładowy.

Wstępna rekrutacja odbywa się na początku roku kalendarzowego (w ramach wydziałowej komisji) na podstawie złożonej dokumentacji zawierającej:

 • formularz zgłoszeniowy, wypełniony on-line na stronie www.erasmus.us.edu.pl
 • list motywacyjny
 • opinię promotora lub opiekuna roku
 • informację nt. średniej oceny za dwa semestry poprzedzające złożenie dokumentów (potwierdzoną w Dziekanacie)
 • certyfikaty językowe (jeśli student posiada).

W każdym roku, informacja dotycząca początku rekrutacji na studia w ramach Programu Erasmus+ zostanie zamieszczona na stronie WNoZ (www.wnoz.us.edu.pl).

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzona lista kandydatów przyjętych do programu. Sporządzona zostanie również lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się z powodu braku miejsc.

Wyjazd na praktyki

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać również na praktykę zagraniczną (z punktu widzenia programu kształcenia: obowiązkową lub nieobowiązkową) do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, instytucji akademickiej, organizacji non-profit lub do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Instytucja ta – zwana dalej instytucją partnerską musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.

Praktyka musi trwać minimum pełne dwa miesiące (http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp)

Ogólne zasady rekrutacji na praktyki

Wstępna rekrutacja odbywa się w ramach wydziałowej komisji, na podstawie złożonej dokumentacji zawierającej:

 • formularz zgłoszeniowy, który powinien wypełnić czytelnie każdy student starający się o stypendium Erasmusa.
 • list motywacyjny - skierowany musi być do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus + (format A4).
 • Curriculum vitae w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku, w którym student będzie odbywać praktykę (format A4).
 • list rekomendujący powinien wystawić promotor pracy magisterskiej. Jeżeli student nie jest objęty jeszcze opieką promotorską, list ten może napisać pracownik naukowy danego kierunku. Pracownik ten musi posiadać co najmniej tytuł doktora. List rekomendujący powinien być skierowany do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+.
 • kopię certyfikatu zaświadczającego znajomość języka obcego (opcjonalnie tzn. jeżeli student posiada taki certyfikat).

Uwaga: Przed złożeniem dokumentów kandydat powinien znać miejsce swojej praktyki.

Termin składania aplikacji: do wyczerpania miejsc

Zapraszam do składania dokumentów aplikacyjnych!

Kompletne informacje na temat możliwości uczestnictwa studentów w Programie (zasady i terminy naboru, zasady studiowania za granicą, poziom dofinansowania dla uczestników itp.) można uzyskać na stronie Programu http://erasmus.us.edu.pl/

BUWIWM

Biuro Wymiany Międzynarodowej BUWiWM zajmuje się koordynacją i organizacją rekrutacji oraz kwalifikacji polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne, a także cudzoziemców na studia i staże w Polsce.

Oferta stypendialna BUWiWM zawiera informacje o możliwości wyjazdów w danym roku akademickim na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.

Aby aplikować o stypendium BUWiWM, należy:

 1. Sprawdzić na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej aktualną ofertę stypendialną >>
 2. Sprawdzić na stronie BUWiWM z ofertą stypendialną w zakładce Informacje ogólne zasady kwalifikacji oraz to, jakie dokumenty są wymagane, aby złożyć aplikację na stypendium.
 3. Jeżeli zdecydujesz się na konkretne stypendium, należy zgromadzić wymagane dokumenty i wraz z kwestionariuszem kandydata na wyjazd za granicę (dostępny na stronie BUWiWM oraz w DWM) złożyć je w Dziale Współpracy z Zagranicą UŚ.
 4. Zgłoszenia rozpatruje i akceptuje Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej.
 5. Dział Współpracy z Zagranicą UŚ przesyła następnie zaakceptowane zgłoszenia wraz z pismem przewodnim do Biura Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 393 38 02; fax: 22 826 28 23
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl

Fundusz

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki utworzony został na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką i jest projektem mającym na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa zawarta została pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką. Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie. Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.

Ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego przyznawane są stypendia studentom i osobom, które ukończyły studia magisterskie wyjeżdżającym na studia II stopnia, studia podyplomowe lub na część studiów doktoranckich. Stypendia przyznawane są na okres 1 lub 2 semestrów. Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą mieć ukończone co najmniej 4 semestry studiów.

Procedura aplikacyjna

Wnioski o stypendia mogą być składane tylko w systemie on-line. System jest uruchamiany 2 miesiące przed upływem wyznaczonego terminu składania apliakcji, zazwyczaj na początku grudnia.

Polscy studenci mogą składać aplikacje w ramach następujących programów:

Intra-Visegrad Scholarships

Stypendia te przeznaczone są dla studentów pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), planujących odbyć studia w państwie należącym do Grupy, ale innym niż to, którego obywatelstwo posiadają.

Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 EUR na semestr, natomiast uczelnia przyjmująca otrzymuje grant w wysokości 1500 EUR na semestr.

Out-Going Scholarships

Stypendia te skierowane są do studentów i osób, które ukończyły studia magisterskie pochodzących z jednego z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy chcieliby podjąć studia w jednym z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Serbia i Ukraina. Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 EUR na semestr, natomiast uczelnia przyjmująca otrzymuje grant w wysokości 1500 EUR na semestr. Kandydaci, których macierzysta uczelnia lub pracodawca znajduje się w odległości powyżej 1500 km od instytucji przyjmującej uprawnieni są do ubiegania się o jednorazowy grant na pokrycie kosztów podróży.

Ważne terminy

Termin składania wniosków o stypendium upływa dnia 31 stycznia 2015 r. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane są w połowie maja.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie http://visegradfund.org/scholarships/

MOST

Program MOST jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem. Umożliwia on zainteresowanym studentom lub uczestnikom studiów doktoranckich poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej polskiej uczelni.

Student lub uczestnik studiów doktoranckich ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet, w ramach oferty przedstawianej corocznie przez uczelnie biorące udział w programie oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/program-mobilnosci-studentow-most

Ważne terminy

 • od 15 kwietnia do 15 maja – internetowa rejestracja kandydatów na Program MOST na stronie: https://most.uka.uw.edu.pl/ na semestr zimowy albo cały rok.
 • do 30 listopada rejestracja na semestr letni.
 • do 20 maja na (semestr zimowy albo cały rok) – ostateczny termin składania w Dziale Kształcenia wniosków zaakceptowanych przez kierownika jednostki macierzystej do zatwierdzenia przez Prorektora ds. kształcenia.
 • do 2 grudnia (na semestr letni) - ostateczny termin składania w Dziale Kształcenia wniosków zaakceptowanych przez kierownika jednostki macierzystej do zatwierdzenia przez Prorektora ds. kształcenia.