Paweł Rutkiewicz

magister Paweł Rutkiewiczfoto
Stanowisko: doktorant
pokój 1614, telefon wew. 366, z zewnątrz:  32 3689366

Zainteresowania naukowe

  • Geomorfologia fluwialna i osady dolin rzecznych
  • Historyczna działalność przemysłowa w dolinach rzecznych i terenach przyległych
  • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na przyrosty roczne drzew

Publikacje

  • Rutkiewicz P., Gawior D., 2016. Natural and anthropogenic indicators of fluvial system changes, the Bobrza Valley (Holy Cross Mts) as an example. Contemporary Trends in Geoscience V5, I1, 46-60.
  • Rutkiewicz P., Malik I., Wistuba M., 2016. Redukcje przyrostów rocznych świerka pospolitego na tle zmian zanieczyszczenia powietrza w relacji do liczby zachorowań ludzi, przykład z Zakopanego. Studia i Materiały CEPL R18 Zeszyt, 48/3/2016, 194-200.
  • Rutkiewicz P., Gawior D., 2015. Górnictwo kruszcowe jako czynnik kształtujący krajobraz w rezerwacie Segiet (Wyżyna Śląska) na podstawie danych lidarowych. [w:] Machowski R., Rzętała M.A., (red.). Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko T16, 80-86.
  • Gawior D., Rutkiewicz P., Wistuba M., Malik I., 2015. Możliwość wykorzystania osadów dolin rzek górskich w rekonstrukcjach paleogeograficznych – przykład z Beskidu Śląskiego. [w:] Machowski R., Rzętała M.A., (red.). Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko T16, 30-39.

Realizowane projekty badawcze

  • wykonawca w projekcie: INNOTECH-3 58/228/202 Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich, realizacja w latach 2015-2018, Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Comments are closed.

*/ ?>