Maria Fajer

Fajer Mariadoktor Maria Fajer
Stanowisko: adiunkt
pokój 1605, telefon wew. 469, z zewnątrz: (32) 3689469
maria.fajer@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia fluwialna
 • Antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu
 • Geoarcheologia
 • Malakologia czwartorzędu
 • Paleogeografia czwartorzędu

Publikacje

Artykuły

 • Fajer M., Foltyn E.M., Foltyn E., Kozłowski J.K., 2001: Uwagi o kulturze mikockiej na Górnym Śląsku. Przyczynek do genezy kultury mikockiej w Europie Środkowej. Archeologia Polski, t. XLVI, z. 1-2, s. 31-66.
 • Fajer M., Foltyn E.M., Foltyn E., Kozłowski J.K., 2001: Contribution à l`évolution du Micoquien en Europe centrale: nouvelles découvertes du Micoquien en Haute Silésie (Pologne). [w:] Les industries à outils bifaciaux du Paléolithique moyen d`Europe occidentale. D. Cliquet (dir.). Actes de la table-ronde internationale organisée à Caen (Basse-Normandie-France) – 14 et 15 octobre 1999. Liège, ERAUL, 98, p. 195-207.
 • Fajer M., 2003: Rola człowieka w rozwoju anastomozujących odcinków koryta Liswarty. [w:] Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności. Red. J.M.Waga, K.Kocel. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, s. 38-42.
 • Fajer M., 2003: Budowle wodne jako element krajobrazu w dorzeczu Liswarty. [w:] Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, red. U. Myga-Piątek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 2, Sosnowiec, s. 78-86.
 • Fajer M, Foltyn E. M., 2004: Dorzecze górnej Odry między Ostrawicą a Rudą
 • w okresie wpływów rzymskich – tło przyrodnicze i kulturowe. [w:] Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, s. 389-438.
 • Fajer M., 2004: Wpływ budowy geologicznej podłoża jurajskiego na rozwój dna
 • doliny Liswarty. [w:] R. Sołtysik (red.) Czwartorzęd obszaru Polski na tle struktur starszego podłoża. Prace Instytutu Geografii AŚ, Kielce, 13: 53-82.
 • Fajer M., 2004: Morfologiczne i geologiczne uwarunkowania rozwoju doliny Liswarty w holocenie. Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 32, Sosnowiec, 1-108.
 • Czylok A., Fajer M., Machowski R., Szymczyk A., Waga J.M., 2004: Naturalny zbiornik wodny w Jeziorze (zlewnia górnej Liswarty) – charakterystyka uwarunkowań środowiskowych. [w:] Jankowski A.T., Rzętała M., (red.), 2004: „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona”. Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, PTG – Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 39-50.
 • Fajer M., 2005: Wpływ projektowanej autostrady A-1 na środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” w okolicach Szczejkowic. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 36: 31-39.
  http://www.wnoz.us.edu.pl/ks.php
 • Fajer M, Foltyn E., Kozłowski J.K., Pawełczyk W., Waga J.M., 2005: The multilayer
 • Palaeolithic site of Dzierżysław I (Upper Silesia, Poland) and its environmental contex. Přehled Vyzkumů, 46: 13-33.
 • Fajer M., Foltyn E.M., Foltyn E., 2006: Dorzecze górnej Odry między Ostrawicą i Rudą w starszych wiekach średnich. Przyczynek do regionalnych badań osadniczych na przykładzie wybranych stanowisk archeologicznych. [w:] Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, s. 673-728.
 • Fajer M., Krąpiec M., Waga J.M., 2006: Cascade of the Ruda – past magnificence. [w:] Anthropogenic aspects of landscape transformations, 4. (ed. O. Rahmonov, M.A. Rzętała) Smoleń, Sosnowiec-Będzin, s. 29-35.
 • Fajer M., 2007: Zmiany krajobrazu doliny Liswarty w ostatnim tysiącleciu uwarunkowane gospodarczą działalnością człowieka. [w:] Doliny rzeczne. Przyroda-krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7 , Sosnowiec, s. 219-227.
 • Betleja J., Fajer M., Rzętała M., Waga J.M., 2008: Natural conditions of the area Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” (The Upper Vistula Valley, Southern Poland). Anthropogenic aspects of landscape transformations, 5. (ed. J. Lóki, J. Szabó), University of Debrecen, Faculty of Sciences and Technology Department of Phisical Geography and Geoinformatics, Debrecen, s. 22-31.
 • Fajer M., 2008: Gleby na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. [w:]
 • Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, red. R. Dulias, A. Hibszer. PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 119-130.
 • Fajer M., Foltyn E. M., Foltyn E., Pawełczyk W., Jan Maciej Waga J.M., 2008:
 • Site of older phase of the Middle Paleolithic at Samborowice (Upper Silesia). Analecta Archaeologica Ressoviensia, 3: 9-47.
 • Fajer M., 2009: Środowisko przyrodnicze a osadnictwo pradziejowe w dorzeczu Liswarty. Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom 2. Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak (red.) Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s.101-108.
 • Fajer M., Waga J.M., 2010: Uwarunkowania lokalizacji siłowni wodnych na Liswarcie.
 • Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 41: 19-31.
  http://www.wnoz.us.edu.pl/ks.php
 • Fajer M., Waga J.M., 2011: Interesujące obiekty przyrody nieożywionej Częstochowy. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 43: 25-39.
  http://www.wnoz.us.edu.pl/ks.php
 • Fajer M., 2011: Antropogeniczne przeobrażenia den dolin rzecznych na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej w XVIII-XX w. [w:] Znane fakty – nowe interpretacje w geologii i geomorfologii, red. A. Zieliński. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Instytut Geografii, Kielce, s. 9-22.
 • Fajer M., Waga J.M., Rzętala M., Szymczyk A., Nita M., Machowski R., Rzetala M.A., Ruman M., 2012: The Late Vistulian and Holocene evolution of Jezioro Lake: a record of environmental change in southern Poland found in deposits and landforms. Journal of Paleolimnology, 48, 4: 651-667.
  http://link.springer.com/journal/10933/48/4/page/1
 • Fajer M., Waga J. M.,: 2012: Melioracje jako przykład antropogenizacji dna doliny Liswarty. [w:] Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych- zapis zmian w rzeźbie i osadach. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 77. Sosnowiec, s. 143-151.
 • Fajer M., Waga J. M., 2012: Hałdy górnictwa rud żelaza w regionie częstochowskim.
 • Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 44: 22-34.
  http://www.wnoz.us.edu.pl/ks.php
 • Fajer M., Waga J. M., 2012: Gleby rezerwatu “Góra Zborów”. Acta Geographica Silesiana, 2. nr specjalny. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. 19-26.
  http://www.wnoz.us.edu.pl/download/wydawnictwa/ags/ags2_spec.pdf
 • Fajer M., Waga J. M., 2013: Powierzchniowe utwory geologiczne rezerwatu przyrody „Góra Zborów”. Acta Geographica Silesiana, 13: 17–27.
  http://www.wnoz.us.edu.pl/download/wydawnictwa/ags/ags13_3.pdf

Przewodniki do ćwiczeń dla studentów

 • Dulias R., Fajer M., Pełka-Gościniak J., Tyc A., 2006: Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii. Wyd. UŚ. Podr. i skrypty UŚ nr 64. s. 1-111.
 • Waga J.M., Rzętała M., Fajer M., Rzętała M., 2011: Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • BW – 2008: Modyfikacje procesów fluwialnych w zlewni Liswarty spowodowane działalnością młynów wodnych
 • BW – 2003-2004: Antropogeniczne uwarunkowania rozwoju anastomozujących odcinków koryta Liswarty koło Krzepic
 • BW – 2000: Rola podłoża jurajskiego w formowaniu holoceńskiej równiny aluwialnej Liswarty na Wyżynie Wieluńskiej.
 • BW – 1997-1999: Warunki formowania i transformacja równiny aluwialnej Liswarty na Wyżynie Wieluńskiej.
Comments are closed.

*/ ?>