Małgorzata Wistuba

wistubadoktor Małgorzata Wistuba
Stanowisko: asystent naukowy
pokój 1614, telefon wew. 366, z zewnątrz: (32) 3689366
malgorzatawistuba@gazeta.pl

Zainteresowania naukowe

 • geomorfologia i ewolucja rzeźby gór średnich,
 • systemy geomorfologiczne małych zlewni górskich
 • dynamika i wydajność procesów geomorfologicznych w Karpatach i Sudetach, w szczególności badania z zastosowaniem metod dendrochronologicznych,
 • metody oceny zagrożenia osuwiskowego,
 • dekoncentryczność wzrostu oraz wykształcanie drewna reakcyjnego pod wpływem bodźców środowiskowych,
 • rekonstrukcja zmian środowiska na podstawie wskaźników paleobotanicznych i sedymentologicznych

Publikacje

Artykuły

 • Owczarek P., Latocha A., Wistuba M., Malik I., 2013. Reconstruction of modern debris flow activity in the arctic environment with the use of dwarf shrubs (south-western Spitsbergen) – a new dendrochronological approach. Zeitschrift für Geomorphologie 57, Suppl. 3: 75-95.
 • Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Kojs P., Owczarek P., 2013. Application of eccentric growth of trees as a tool for landslide analyses: the example of Picea abies Karst. in the Carpathian and Sudeten Mountains (Central Europe). Catena 111: 41-55.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816213001665
 • Malik I., Yongbo T., Owczarek P., Wistuba M., Pilorz W., Woskowicz-Ślęzak B., 2013. Human-planted alder trees as a protection against debris flows (a dendrochronological study from Moxi Basin, Southwestern China). Geochronometria, 40: 208-216.
  http://link.springer.com/article/10.2478/s13386-013-0113-x
 • Kojs P., Malik I., Wistuba M., 2012. Mechanizmy formowania się przyrostów ekscentrycznych i drewna reakcyjnego w kontekście badań geomorfologicznych – wprowadzenie do zagadnienia. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, R. 14, Z. 1 (30): 147-156.
  http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim30_pdf/sim30_P_Kojs.pdf
 • Malik I., Danek M., Danek T., Wistuba M., Krąpiec M., Marondel K., 2012. Tree growth suppression as an indicator of infant mortality caused by air pollution (Upper Silesian Industrial District, Poland). TRACE, Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology, 10: 87-92.
 • Malik I., Danek M., Marchwińska–Wyrwał E., Danek T., Wistuba M., Krąpiec M., 2012. Scots Pine (Pinus sylvestris) growth suppressions and adverse human health effect due to air pollution in Upper Silesian Industrial District (USID), southern Poland. Water Air and Soil Pollution 223, 6: 3345-3364.
  http://download.springer.com/static/pdf/633/art%253A10.1007%252Fs11270-012-1114-8.pdf?auth66=1382649836_cee39c0d1712f4c1c63a3e6542b8c674&ext=.pdf
 • Malik I., Danek M., Marchwińska-Wyrwał E., Danek T., Wistuba M., Krąpiec M., Woskowicz-Ślęzak B., 2012. Czasowe relacje pomiędzy redukcjami przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz śmiertelnością niemowląt pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych, przykład z województwa śląskiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 54: 248-260.
  http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr54/Ochrona_54_250.pdf
 • Malik I., Wistuba M., 2012. Dendrochronological methods for reconstructing mass movements – an example of landslide activity analysis using tree-ring eccentricity. Geochronometria, 39: 180-196.
  http://link.springer.com/article/10.2478/s13386-012-0005-5
 • Malik I., Wistuba M., Stopka R., Trąbka K., 2012. Duża rola niewielkich powodzi w przekształceniu rzeźby terenu zapisana w anatomii drewna drzew, przykład z Sudetów Wschodnich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, R. 14, Z. 1 (30): 157-165.
  http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim30_pdf/sim30_I_Malik.pdf
 • Wistuba M., Malik I., 2012. Reconstruction of landslide activity in the Keprnícký valley (Eastern Sudetes, Czech Republic, Central Europe) with the use of the eccentricity index of tree rings. TRACE, Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology, 10: 112-118.
 • Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Paweł P., Krąpiec M., 2012. Zastosowanie dekoncentryczności przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies Karst.) w analizie dynamiki osuwiska – przykład z masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, R. 14, Z. 1 (30): 185-194.
  http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim30_pdf/sim30_M_Wistuba.pdf
 • Malik I., Wistuba M., Danek M., Danek T., Krąpiec M., 2011. Wpływ emisji zanieczyszczeń atmosferycznych przez zakłady chemiczne w Tarnowskich Górach (północna część Wyżyny Śląskiej) na szerokość przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 47: 7-19.
  http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr47/nr_47_009.pdf
 • Malik I., Wistuba M., Marondel K., Marchwińska-Wyrwał E., 2011. Możliwość wykorzystania redukcji przyrostów rocznych drzew do wczesnego ostrzegania przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi u ludzi spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 28: 163-171.
 • Wistuba M., Malik I., 2011. Indeks dekoncentryczności przyrostów rocznych drzew wskaźnikiem przestrzennej i czasowej zmienności występowania współczesnych ruchów osuwiskowych. Czasopismo Geograficzne, 82 (4): 401-421.
  http://www.geogr.uni.wroc.pl/images/czasopismo_geograficzne/tomy/czasopismo_geograficzne_2011_4.pdf
 • Wistuba M., Malik I., Owczarek P., 2011. Eccentric growth of trees as a tool for reconstruction of mass movement activity (example from the Carpathian Mountains – Central Europe). TRACE, Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology, 9: 103-108.
 • Wistuba M., Sady A., 2011. Walachian colonisation on mountain ridge recorded in alluvia of the Škorňanský stream (Moravskoslezské Beskydy, Western Carpathians, Czech Republic). Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 1/2011: 18-27.
  http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0111/gfsb0110102.pdf
 • Wistuba M., 2010. Transformation of the channel pattern on alluvial fans – Černá Opava tributaries, Eastern Sudetes. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2/2010: 39-55.
  http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0102/gfsb0100204.pdf
 • Malik I., Danek M., Danek T., Krąpiec M., Wistuba M., 2009. Zanieczyszczenie atmosfery przez zakłady przemysłowe położone w północnej części Wyżyny Śląskiej zapisane w przyrostach rocznych sosny zwyczajnej. Czasopismo Geograficzne, 80 (4): 257-274.
  http://www.geogr.uni.wroc.pl/images/czasopismo_geograficzne/tomy/czasopismo_geogaficzne_2009_4.pdf
 • Wistuba M., 2008. Dendrochronologiczne wskaźniki fluwialnej erozji i depozycji w ujściowych odcinkach dopływów Černej Opavy (Hrubý Jeseník, Sudety Wschodnie). Landform Analysis, 9: 394-397.
  http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA09/LA9_97.pdf
 • Wistuba M., 2007. Causes of Petrographic Differentiation in Alluvia as a Reflection of the Substratum Lithology (Černá Opava Tributaries, Eastern Sudetes). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. Geographia-Geologia, 237 (10): 150-168.
 • Wistuba M., Waga J.M., 2006. Struktura zagospodarowania terenów nadrzecznych Katowic. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 37: 62-72.

Artykuły konferencyjne

 • Malik I., Mańczyk G., Wistuba M., Opała M., Owczarek P., Sobel Ł., Woskowicz-Ślęzak B., 2012. Ślady funkcjonowania osady hutniczej w Rogolowcu (Równina Opolska). [W:] A. Łajczak (red.) Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 77, Sosnowiec: 265-271.
 • Malik I., Wistuba M., Sobel Ł., Sady A., 2012. Zapis historycznego hutnictwa w rzeźbie ternu i osadach Równiny Opolskiej. [W:] Streszczenie materiałów konferencji i przewodnik wycieczki terenowej „Historia i zabytki hutnictwa w dolinie Małej Panwi na obszarze działania LGD Kraina Dinozaurów”. LGD Kraina Dinozaurów, Ozimek: 23-26.
 • Malik I., Mańczyk G., Wistuba M., Opała M., Owczarek P., 2010. Ślady hutnictwa żelaza w Rogolowcu. [W:] I. Malik A. Golec M. Wistuba (red.) Materiały Konferencji „Zapis zmian przyrodniczych i historycznych w krajobrazie Równiny Opolskiej (Nizina Śląska)”. 08-09. 10. 2010, Staniszcze Wielkie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, 44-49.
 • Wistuba M., 2010. Dendrochronologiczny zapis modelowania koryt potoków górskich przez wezbrania różnej skali (dopływy Černéj Opavy, Sudety Wschodnie). [W:] III Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2010. Współczesne trendy w naukach o Ziemi. Prace Wydziału Nauk o Ziemi nr 65. Bytom – Sucha Góra, 231-241.
 • Wistuba M., Sady A., Malik I., Tyrol C., 2010. Osady dawnych stawów hutniczych oraz pozostałości mielerzy źródłem informacji o zbiorowiskach roślinnych porastających dolinę Małej Panwi w przeszłości. [W:] I. Malik A. Golec M. Wistuba (red.) Materiały Konferencji „Zapis zmian przyrodniczych i historycznych w krajobrazie Równiny Opolskiej (Nizina Śląska)”. 08-09. 10. 2010, Staniszcze Wielkie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, 18-23.
 • Wistuba M., 2009. Analiza dendrogeomorfologiczna współczesnej dynamiki koryta potoku Keprnický (Hrubý Jeseník, Sudety Wschodnie, Republika Czeska). [W:] Kasprzak L. (red.) Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań: 291-296.
 • Wistuba M., 2009. Zmiany układu koryt potoków w górach średnich – zapis antropopresji czy zmian klimatu? (stożek aluwialny potoku Sokolí, Hrubý Jeseník, Sudety Wschodnie). [W:] I. Hildebrandt-Radke J. Jasiewicz M. Lutyńska (red.) Środowisko i Kultura 6. „Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”, VII Warsztaty Terenowe i IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej. 20-22 maja 2009, Kórnik. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 139-141
 • Wistuba M., 2008. Holoceńska transformacja małych dolin w średniogórskiej części dorzecza Odry. [W:] A. Traczyk (red.) Geomorfologia Sudetów. Stan badań i perspektywy, I Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne, Sokołowsko, 16-17.10.2008, Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Fizycké Geografie a Geoekologie, Univerzita Karlova, Praha, Stow. Geomorfologów Polskich, Česká Asociace Geomorfologů, Wrocław: 81-84.

Skrypty

 • Waga J.M., Wistuba M., Rzętała M., 2008. Geografia fizyczna Polski w ćwiczeniach i pytaniach. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii. Seria: Nauki o Ziemi Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 1-56.

Redakcja tomów konferencyjnych

 • Malik I., Golec A., Wistuba M. (red.), 2010. Zapis zmian przyrodniczych i historycznych w krajobrazie Równiny Opolskiej (Nizina Śląska). Streszczenia materiałów konferencyjnych I przewodnik wycieczki terenowej. 08-09. 10. 2010, Staniszcze Wielkie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów, Spórok: 1-78.

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • 2011-2012 N N306 718240: Funkcjonowanie systemu geomorfologicznego stok-koryto w wybranych małych zlewniach masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, grant promotorski, funkcja: wykonawca
 • 2011-2014 2011/01/B/ST10/07096: Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich, Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS, funkcja: wykonawca
 • 2011-2014 2011/01/B/ST10/00548: Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej, Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS, funkcja: wykonawca,
 • 2012-2015 2011/03/N/ST10/05576: Dekoncentryczność przyrostów rocznych i drewno reakcyjne u świerka pospolitego (Picea abies Karst.) jako cechy wskaźnikowe występowania współczesnych ruchów osuwiskowych, Narodowe Centrum Nauki, grant PRELUDIUM, funkcja: kierownik
Comments are closed.

*/ ?>