Ireneusz Malik

Malik IreneuszProf. dr hab. Ireneusz Malik
Stanowisko: Kierownik Katedry
pokój 1621, telefon wew. 387, z zewnątrz: (32) 3689387
irekgeo@wp.pl

Zainteresowania naukowe

 • rozwój rzeźby terenu obszarów górskich
 • rekonstrukcja warunków formowania spływów gruzowych i osuwisk
 • datowania dendrochronologiczne form geomorfologicznych w obszarach górskich, wyżynnych i na nizinach
 • wykorzystanie wskaźników roślinnych w epidemiologii środowiskowej
 • zagospodarowanie dolin rzecznych
 • metody wczesnego ostrzegania o katastrofach naturalnych

Wybrane artykuły anglojęzyczne

Wybrane artykuły w języku polskim

 • Malik I., Danek M., Marchwińska-Wyrwał E., Danek T., Wistuba M., Krąpiec M., Woskowicz-Ślęzak B. 2012. Czasowe relacje pomiędzy redukcjami przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz śmiertelnością niemowląt pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych, przykład z województwa śląskiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 54, 248-260.
 • Malik I., Wistuba M., Stopka R., Trąbka K. 2012. Duża rola niewielkich powodzi w przekształceniu rzeźby terenu zapisana w anatomii drewna drzew, przykład z Sudetów Wschodnich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie R. 14, Z. 1 (30),: 157-165.
 • Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Kojs P., Krąpiec M., 2012. Zastosowanie dekoncentryczności przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies Karst.) w analizie dynamiki osuwiska – przykład z masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie R. 14, Z. 1 (30), 185-194.
 • Malik I., Wistuba M., Danek M., Danek T., Krąpiec M. 2011. Wpływ emisji zanieczyszczeń atmosferycznych przez zakłady chemiczne w Tarnowskich Górach (północna część Wyżyny Śląskiej) na szerokość przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnyc,h 47, 7-19.
 • Wistuba M., Malik I. 2011. Indeks dekoncentryczności przyrostów rocznych drzew – narzędzie do identyfikacji współczesnych ruchów osuwiskowych. Czasopismo Geograficzne 82, 4: 401-421.
 • Malik I. 2007. Dendrochronologiczny zapis transformacji koryta rzeki meandrującej na przykładzie Małej Panwi (Równina Opolska), Czasopismo Geograficzne, 76, 165-182.
 • Malik I. 2006. Erozja wąwozowa zapisana w odsłanianych korzeniach drzew na Wysoczyźnie Proboszczowickiej pod górą św. Anny, Przegląd Geologiczny, 54, 326–332.
 • Malik I., Owczarek P. 2006. Dendrochronologiczny zapis erozji i depozycji w potokach górskich przegrodzonych zaporami przeciwrumowiskowymi na przykładzie Černego Potoku (Jeseniki – Sudety Wschodnie), Przegląd Geograficzny, 79, 313-334.
 • Malik I., Gerold I. 2006. Rola drzew w kształtowaniu rzeźby wąwozów lessowych na przykładzie Wysoczyzny Proboszczowickiej (Wyżyna Śląska), Czasopismo Geograficzne, 7, 327-342.
 • Malik I., Owczarek P. 2005. Wykorzystanie odsłoniętych korzeni drzew do określenia przebiegu erozji zboczy dolin i dostawy zwietrzelin do koryt rzek górskich (Sudety Wschodnie), Czasopismo Geograficzne, 76, 101-116.
 • Ciszewski D., Malik I., Wardas M. 2004. Uwarunkowania geomorfologiczne migracji metali ciężkich w osadach fluwialnych: dolina Małej Panwi, Przegląd Geologiczny, 52, 163-174.
 • Malik I. 2004. Wpływ drzew nadrzecznych na transformację równiny zalewowej i koryta rzeki meandrującej na przykładzie Małej Panwi (Równina Opolska), Przegląd Geograficzny, 76, 345-360.
 • Ciszewski D., Malik I., Rahmonov O. 2004, Wykorzystanie wieku drzew w badaniach tempa migracji koryta Małej Panwi (Równina Opolska), Przegląd Geograficzny, 76, 65-77.
 • Malik I. 2004. Rola kłód w kształtowaniu dna koryta rzeki meandrującej na przykładzie Małej Panwi (Równina Opolska), Czasopismo Geograficzne, 75, 255-274.

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • Źródło finansowania: Chengdu Center of China Geological Survey, State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection, Chengdu University of Technology, 2011-2015: Reconstruction of historic debris flow activity in high mountain area.
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 2012-2015: Dekoncentryczność przyrostów rocznych i drewno reakcyjne u świerka pospolitego (Picea abies Karst.) jako cechy wskaźnikowe występowania współczesnych ruchów osuwiskowych.
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 2012-2015: Rekonstrukcja antropogenicznej erozji gleb na wybranych obszarach lessowych Polski południowej metodami dendrochronologiczną, luminescencyjną oraz izotopowymi (Cs-137, Pb-210).
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 2011-2014: Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich.
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 2011-2014: Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej.
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 2010-2013: Zmiany klimatyczne i ocena aktywności procesów peryglacjalnych południowo-zachodniego Spitsbergenu w świetle badań dendrochronologicznych.
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009-2011: Funkcjonowanie systemu geomorfologicznego stok-koryto w wybranych małych zlewniach masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie).
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2008-2011: Redukcje przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) jako wskaźnik do oceny zanieczyszczenia atmosfery w sąsiedztwie zakładów przemysłowych w północnej części Wyżyny Śląskiej.
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2008-2011: Holoceńska i współczesna dynamika stoków w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe).
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2002-2004: Uwarunkowania geomorfologiczne w migracji metali ciężkich na przykładzie doliny Małej Panwi – przeszłość i prognozy.
Comments are closed.

*/ ?>