Beata Woskowicz-Ślęzak

woskowiczdoktor Beata Woskowicz-Ślęzak
Stanowisko: specjalista naukowo-techniczny
pokój 1620, telefon wew. 440, z zewnątrz: (32) 3689440
beata.woskowicz-slezak@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • geomorfologia i dendrogeomorfologia
 • wielonurtowe systemy rzeczne; rzeki żwirodenne w obszarach górskich i na ich przedpolach
 • zapis antropopresji w środowisku przyrodniczym

Publikacje

Artykuły

 • Wójcicki K., Woskowicz-Ślęzak B., 2015. Anthropogenic causes of wetland loss and degradation in the lower Kłodnica valley (southern Poland). Environ. Socio.-econ. Stud., 2015, 3, 4: 20-29
 • Malik I., Wistuba M., Opała M., Franek M., Woskowicz-Ślęzak B., Mańczyk G., Tyrol C., 2015.  Historical Water-Pawered Ferrous Metallurgy Reconstructed from Tree-Rings and Lacustrine Deposits. Geochronometria 42: 79-90
 • Fajer M., Woskowicz-Ślęzak B., 2016. Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji dawnych młynów wodnych nad dolną Liswartą. Acta Geographica Silesiana 22. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2016: 25–33
 • Malik I., Yongbo T., Owczarek P., Wistuba M., Pilorz W., Woskowicz-Ślęzak B., 2013. Human-planted alder trees as a protection against debris flows (a dendrochronological study from the Moxi basin, southwestern China). Geochronometria 40 (3): 208-216
 • Malik I., Danek M., Marchwińska-Wyrwał E., Danek T., Wistuba M., Krąpiec M., Woskowicz-Ślęzak B., 2012. Czasowe relacje pomiędzy redukcjami przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz śmiertelnością niemowląt pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych – przykład z województwo śląskiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 54, IOŚ-PIB, Warszawa: 248-260
 • Malik I., Mańczyk G., Wistuba M., Opała M., Owczarek P., Sobel Ł., Woskowicz-Ślęzak B., 2012. Ślady funkcjonowania osady hutniczej w Rogolowcu (Równina Opolska). Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 77 (Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach), Sosnowiec: 265-271
 • Ślęzak A., Woskowicz-Ślęzak B., 2012. Materiał antropogeniczny w osadach powodziowych Nysy Kłodzkiej. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 77 (Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach), Sosnowiec: 361-373
 • Woskowicz-Ślęzak B., Ślęzak B., 2012. Zapis antropopresji w rzeźbie przedgórskiego odcinka dna doliny Soły. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 77 (Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach), Sosnowiec: 441-452
 • Woskowicz B., 1999. Gravel-Bed Channel Transformation during Flood, Subcarpathian Oświęcim Basin, Poland. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 33: 131-144
 • Woskowicz B., 1999. Transformacja koryta żwirodennego w czasie dużego wezbrania w przedgórskim odcinku doliny Soły, Kotlina Oświęcimska (w:) Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych 2, A. Kostrzewski (red.). Poznań: 297-301

Artykuły konferencyjne

 • Klimek K., Górska W., Woskowicz-Ślęzak B., 2013. Bierawka-Odra confluence: a record of sandy-bed river transformation under human impact (in:) Geoarcheology of river valleys, Euro Geoarcheo Panel, T. Kalicki, J. Krupa (eds), Kielce-Suchedniów: 84-86
 • Woskowicz-Ślęzak B., 2005. Wpływ antropopresji na układ koryta dolnej Soły na przedpolu gór średnich (w:) Antropopresja w górach średnich strefy umiarkowanej i skutki geomorfologiczne, na przykładzie wybranych obszarów Europy Środkowej, A. Łajczak (red.), HIMME vol. 2 , Sosnowiec: 143-148

Zakończone i realizowane projekty badawcze

 • wykonawca w projekcie INNOTECH-K3/IN3/58/228202/NCBR/15: Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich (kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Malik)
 • projekt FSS/2014/HEI/W/0027/U/0009 – Nowoczesna edukacja o przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym – „GeoRISKS” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – kadra dydaktyczna w grancie kierowanym przez prof. dr hab. Ireneusza Malika
 • wykonawca w projekcie NCN (2011/01/B/ST10/07096): Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich (kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Malik)
 • wykonawca w projekcie NCN (2011/01/B/ST10/00548): Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej (kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Malik)
Comments are closed.

*/ ?>