Badania

Projekty badawcze realizowane w Katedrze Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego:

2014-2017 „Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich”
Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kierowany przez prof. dr. hab. Ireneusza Malika.

2011-2016 „Florist – Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr”
Grant międzynarodowy Polsko–Szwajcarskiego Programu Badawczego, kierowany na Uniwersytecie Śląskim przez dr. Ryszarda J. Kaczkę.

2012-2015 „Reconstruction of historic debris flow activity in high mountain area”
Grant międzynarodowy Chengdu Center of China Geological Survey, State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection, Chengdu University of Technology, kierowany na Uniwersytecie Śląskim przez prof. dr. hab. Ireneusza Malika.

2012-2015 „Dekoncentryczność przyrostów rocznych i drewno reakcyjne u świerka pospolitego (Picea abies Karst.) jako cechy wskaźnikowe występowania współczesnych ruchów osuwiskowych”
Grant Narodowego Centrum Nauki (2011/03/N/ST10/05576), kierowany przez dr Małgorzatę Wistubę.

2011-2014 „Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej”
Grant Narodowego Centrum Nauki (2011/01/B/ST10/00548), kierowany przez prof. dr. hab. Ireneusza Malika.

2011-2014 „Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu w masywie Babiej Góry i jej dynamika w ostatnich 200 latach”
Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NN306070540), kierowany przez dr. Ryszarda J. Kaczkę.

2011-2014 „Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich”
Grant Narodowego Centrum Nauki (2011/01/B/ST10/07096), kierowany przez prof. dr. hab. Ireneusza Malika.

2010-2013 „Geograficzna i czasowa zmienność zapisu czynników środowiskowych w przyrostach rocznych drzew i jej wpływ na dendrochronologiczne rekonstrukcje klimatu Karpat”
Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NN 306 049139), kierowany na Uniwersytecie Śląskim przez dr. Ryszarda J. Kaczkę.

2010-2013 „Morfodynamika dna rzeki uregulowanej na przykładzie górnej Odry”
Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N306 119038), kierowany przez dr Agnieszkę Czajkę.

2011-2012 „Funkcjonowanie systemu geomorfologicznego stok-koryto w wybranych małych zlewniach masywu Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie)”
Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N306 718240), kierowany przez prof. dr. hab. Ireneusza Malika.

2008-2011 „Redukcje przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) jako wskaźnik do oceny zanieczyszczenia atmosfery w sąsiedztwie zakładów przemysłowych w północnej części Wyżyny Śląskiej”
Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N306 317135), kierowany przez prof. dr. hab. Ireneusza Malika.

2007-2010 „The impact of land-use changes and river restoration on flood risk (water quantity) and sediment delivery (water quality) in a meso-scale catchment: A modelling approach”
Grant Holenderskiej Fundacji Nauki (ALW/MV06-11), kierowany na Uniwersytecie Śląskim przez dr Agnieszkę Czajkę.

2006-2009 „Zmiany przebiegu sedymentacji osadów pozakorytowych Górnej Odry w Kotlinie Raciborskiej w okresie historycznym”
Grant Komisji Badań Naukowych (2 P04E 05529), kierowany przez dr Agnieszkę Czajkę.

2004-2006 „Następstwo wydarzeń magmowo-metamorficznych w kompleksie krystalicznym Tatr Zachodnich na podstawie datowania kryształów cyrkonu i monacytu”
Grant Komisji Badań Naukowych (2 P04D 003 29), kierowany przez dr hab. Jolantę Burdę.

2003-2005 „Transfer zwietrzelin do systemów dolinnych górnośląskiej części dorzecza Odry zaistniałych w przeszłości pod wpływem pradziejowej i historycznej działalności człowieka”
Grant Komisji Badań Naukowych, kierowany przez prof. dr. hab. Kazimierza Klimka.

1999 „Paleogeograficzne uwarunkowania pradziejowego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa w dorzeczu Kłodnicy na podstawie badań osady w Łanach Małych, st.16, woj. śląskie”
Grantu w ramach programu „TRAKT” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowany przez dr. hab. Krzysztofa Wójcickiego.

1996-1999 „Procesy „dojrzewania” równin aluwialnych w dolinach południowej części Górnego Śląska (w świetle badań geomorfologiczno-sedymentologicznych, geochemicznych, glebowych i dendrochronologicznych)”
Grant Komisji Badań Naukowych, kierowany przez prof. dr. hab. Kazimierza Klimka.

 

Comments are closed.

*/ ?>